tips, artikelen
inspiratie

Wat is ons pedagogisch beleid?

Wat is ons pedagogisch beleid?

Mirte van Zundert 10 juli 2023

We streven er naar om onze kinderen zo goed mogelijk op te vangen. Maar wat betekent dat, een kind goed opvangen? Wat bieden we de kinderen, en wat geven we ze mee? Om er zeker van te zijn dat ze ook alles krijgen wat ze nodig hebben, werken wij met een pedagogisch beleid.

De pedagogische ‘kapstok’ van de kinderopvang

Als kinderopvangorganisatie hebben wij een pedagogisch beleid, met daarin de vier pedagogische basisdoelen van Marianne Riksen Walraven. In ons beleid wordt duidelijk beschreven hoe, vanuit onze antroposofische visie, deze basisdoelen vorm krijgen in de praktijk. Deze doelen zijn de kapstok voor de pedagogische uitgangspunten in onze kinderopvang. 

De vier pedagogische basisdoelen zijn:

 • Het bieden van fysieke en emotionele veiligheid;
 • Het bevorderen van persoonlijke competenties van kinderen;
 • Het bevorderen van de sociale interacties van kinderen;
 • Socialisatie door overdracht van waarden en normen.

Interactie vaardigheden

Om deze basisdoelen uit te voeren zetten de pedagogisch medewerkers zes interactievaardigheden in. Zo bieden ze alles wat een kind nodig heeft: de zorg voor veiligheid en welbevinden, autonomie en participatie, spelen, leren en sociale relaties. [1]

De zes interactievaardigheden zijn:

3 interactievaardigheden                       

 • Sensitieve Responsiviteit;
 • Respect voor Autonomie;
 • Structureren en leidinggeven (liefdevol begrenzen);          

3 educatieve interactievaardigheden

 • Praten en Uitleggen;
 • Ontwikkelingsstimulering (ontwikkeling faciliteren);
 • Begeleiden van interactie (tussen kinderen).

Onze pedagogisch medewerkers brengen dit als volgt in de praktijk

 • Ze gaan op een sensitieve en responsieve manier om met kinderen, waarbij respect voor de autonomie aan de kinderen wordt getoond, grenzen worden gesteld en structuur wordt geboden aan het gedrag van kinderen, zodat ze zich emotioneel veilig en geborgen kunnen voelen.
 • Kinderen worden spelenderwijs gefaciliteerd in de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden, cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden om zo kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving.
 • Kinderen worden begeleid in hun interacties met anderen, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en vaardigheden worden bijgebracht zodat een kind in staat is steeds zelfstandiger relaties met anderen op te bouwen en te onderhouden.
 • Kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang met anderen en een actieve participatie in de maatschappij.

In een reeks volgende artikelen besteden we aandacht aan de pedagogische basisdoelen in de praktijk en het toepassen van de interactie vaardigheden in de antroposofische kinderopvang.

[1] Pedagogisch kader kindercentra 4-13 jaar, hoofdstuk 11

Inspiratie ontvangen?

Ontvang 6x per jaar onze inspiratie per mail.

X