Klachtenprocedure

De Geheime Tuin stelt het op prijs als een klacht wordt gemeld bij de direct betrokkenen en hun leidinggevende. Tevens staat het de ouders en de oudercommissies vrij om zich direct tot het Klachtenloket Kinderopvang of de Geschillencommissie Kinderopvang te wenden waar De Geheime Tuin bij is aangesloten.

Ouders en oudercommissies kunnen een geschil indienen bij de Geschillencommissie Kinderopvang wanneer:

  • De organisatie niet binnen 6 weken heeft gereageerd;
  • De ouders of oudercommissie en de organisatie het niet binnen 6 weken eens zijn geworden over de afhandeling van de klacht;
  • De organisatie geen adequate klachtenregeling heeft;
  • Ouders mogen bovendien een geschil indienen als in alle redelijkheid niet van hen kan worden verwacht dat zij onder de gegeven omstandigheden een klacht indienen bij de organisatie zelf. Bijvoorbeeld bij intimidatie of wanneer ouders bang zijn dat het voorleggen van de klacht vervelende repercussies kan hebben. De Geschillencommissie beoordeelt in die gevallen of aan de voorwaarden voor het indienen van een geschil wordt voldaan;
  • Oudercommissies kunnen een geschil over de toepassing van het adviesrecht voorleggen aan de Geschillencommissie Kinderopvang.

Lees hier onze volledige klachtenprocedure ->

 

 

Inspiratie ontvangen?

Ontvang 6x per jaar onze inspiratie per mail.

X